Zoeken in Artikels

19 oktober 2017
Actualiteit

Een overzicht over de mogelijke bijwerkingen van Bravecto® gemeld in België en in de EU. Deze data werd door het EMA gebruikt voor de veiligheidsanalyse van het product die leidde tot een positieve beoordeling van het risico/batenprofiel en het toevoegen van convulsies als mogelijke bijwerking in de bijsluiter.

05 oktober 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 5 oktober 2017.

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

Duiven worden ofwel beschouwd als voedselproducerende dieren, ofwel als niet-voedselproducerende dieren. Bij het toedienen van geneesmiddelen moet met dit onderscheid rekening gehouden worden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende diergeneesmiddelen en geneesmiddelen voor resp. voedselproducerende en niet-voedselproducerende duiven. Er wordt kort vermeld welke alternatieven er per type duif mogelijk of verboden zijn. Ter informatie worden telkens ook de stoffen opgesomd die verboden zijn voor sportduiven.

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

In deze review wordt de huidige literatuur onderzocht betreffende de werkzaamheid van antivirale geneesmiddelen bij katten met retrovirusinfecties.

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

One Health oftewel de samenwerking tussen deskundigen uit de humane geneeskunde, diergeneeskunde en milieudeskundigen, is een wereldwijde strategie die de multidisciplinaire samenwerking in de gezondh

26 september 2017
Actualiteit

De EC heeft op 26 juni 2017 een besluit uitgevaardigd om het in de handel brengen van diergeneesmiddelen op basis van zinkoxide die oraal aan voedselproducerende dieren toegediend worden, niet langer toe te laten. Lidstaten kunnen deze diergeneesmiddelen echter nog gedurende maximaal 5 jaar in de handel toelaten.

26 september 2017
Actualiteit

De wetgeving betreffende de psychotrope stoffen en verdovende middelen werd recent herzien door de overheid (KB 6/9/2017).

13 september 2017
Actualiteit

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2017 een MRL toegekend aan fluralaner voor vlees en eieren van pluimvee.

22 augustus 2017
Actualiteit

Het Europees geneesmiddelenagentschap besloot in juli 2017 dat Bravecto®, een antiparasiticum tegen vlooien en teken bij honden en katten, een aanvaardbaar veiligheidsprofiel heeft en dat in de bijsluiter een nieuwe bijwerking dient te worden vermeld, nl. convulsies.

22 augustus 2017
Actualiteit

Op 30 juni 2017 werd het 8e BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) rapport gepubliceerd met de resultaten van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde.

10 augustus 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 10 augustus 2017.

17 juli 2017
Actualiteit

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) publiceert regelmatig een lijst waarin alle antibiotica worden geclassificeerd in functie van hun belang in de humane geneeskunde. Bij de laatste herziening van deze lijst werden de polymyxines, met ondermeer colistine, als kritisch belangrijk antibioticum met hoogste prioriteit geclassificeerd.

30 juni 2017
Actualiteit

De uitgave 2017 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik is vanaf nu beschikbaar.

16 juni 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 16 juni 2017.    

22 mei 2017
Actualiteit

www.vetcompendium.be is de nieuwe website van het BCFIvet die op een gebruiksvriendelijke manier ook via smartphone of tablet geconsulteerd kan worden.

01 februari 2017
Actualiteit

Vanaf 27 februari is de dierenarts verplicht het voorschrijven, verschaffen of toedienen van antibiotica aan leg- en braadkippen, varkens en vleeskalveren te registreren via de elektonische databank SANITEL-MED van het FAGG.

01 februari 2017
Actualiteit

Erratum Diergeneesmiddelenrepertorium 2016 p.227: producten uit het gamma Advantix Dog® (Bayer) zijn vrij van voorschrift.

15 december 2016
Folia Veterinaria

In 2014 werden 389 aangiften van vermoedelijke bijwerkingen van diergeneesmiddelen gemeld bij het FAGG en ingevoerd in de Europese gegevensbank Eudravigilance, EVVET. In het overgrote deel van deze aangiften ging het over ernstige bijwerkingen die zich in België voordeden.

15 december 2016
Folia Veterinaria

Antimicrobiële middelen die vandaag in de België in de handel zijn, zijn dikwijls op een verschillend tijdstip en onder een verschillend administratief statuut in de handel gekomen.

15 december 2016
Actualiteit

Sinds kort zijn vergunninghouders verplicht om onbeschikbaarheden van meer dan 14 dagen te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De lijst van tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen (resp. voor de mens en voor diergeneeskundig gebruik) waarvoor melding werd gedaan is online te raadplegen op de website van het FAGG en wordt dagelijks bijgewerkt.