Zoeken in Artikels

18 augustus 2017
Folia Veterinaria

In dit artikel wordt opgeroepen voor het voorzichtig gebruik van ectoparasitica bij gezelschapsdieren, in het bijzonder wordt gewezen op de risico's van het gebruik van pyrethrinoïden bij katten of bi

10 augustus 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 10 augustus 2017.

17 juli 2017
Actualiteit

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) publiceert regelmatig een lijst waarin alle antibiotica worden geclassificeerd in functie van hun belang in de humane geneeskunde. Bij de laatste herziening van deze lijst werden de polymyxines, met ondermeer colistine, als kritisch belangrijk antibioticum met hoogste prioriteit geclassificeerd.

30 juni 2017
Actualiteit

De uitgave 2017 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik is vanaf nu beschikbaar.

16 juni 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 16 juni 2017.    

22 mei 2017
Actualiteit

www.vetcompendium.be is de nieuwe website van het BCFIvet die op een gebruiksvriendelijke manier ook via smartphone of tablet geconsulteerd kan worden.

01 februari 2017
Actualiteit

Vanaf 27 februari is de dierenarts verplicht het voorschrijven, verschaffen of toedienen van antibiotica aan leg- en braadkippen, varkens en vleeskalveren te registreren via de elektonische databank SANITEL-MED van het FAGG.

01 februari 2017
Actualiteit

Erratum Diergeneesmiddelenrepertorium 2016 p.227: producten uit het gamma Advantix Dog® (Bayer) zijn vrij van voorschrift.

15 december 2016
Folia Veterinaria

In 2014 werden 389 aangiften van vermoedelijke bijwerkingen van diergeneesmiddelen gemeld bij het FAGG en ingevoerd in de Europese gegevensbank Eudravigilance, EVVET. In het overgrote deel van deze aangiften ging het over ernstige bijwerkingen die zich in België voordeden.

15 december 2016
Actualiteit

Sinds kort zijn vergunninghouders verplicht om onbeschikbaarheden van meer dan 14 dagen te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De lijst van tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen (resp. voor de mens en voor diergeneeskundig gebruik) waarvoor melding werd gedaan is online te raadplegen op de website van het FAGG en wordt dagelijks bijgewerkt.

15 december 2016
Folia Veterinaria

Antimicrobiële middelen die vandaag in de België in de handel zijn, zijn dikwijls op een verschillend tijdstip en onder een verschillend administratief statuut in de handel gekomen.

15 augustus 2016
Actualiteit

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) herziet haar advies voor het gebruik van colistine in de diergeneeskunde en pleit ervoor om colistine te beperken als tweede-lijns behandeling om zo het ge

15 augustus 2016
Actualiteit

KB betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren van 21 juli 2016, ter vervanging van het KB van 23 mei 2000.

15 augustus 2016
Actualiteit

Deze aanbevelingen zijn een kritische benadering van de huidige mogelijkheden voor de behandeling van chronische nierziekte bij de kat.

15 augustus 2016
Actualiteit

Samenvatting van de aanbevelingen van de International Veterinary Epilepsy Task Force voor de behandeling van epilepsie bij de hond.

15 augustus 2016
Actualiteit

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beveelt de terugtrekking van de Vergunning voor het in handel brengen van Velactis® aan

01 augustus 2016
Folia Veterinaria

In dit artikel wordt getracht om de verschillende factoren die van belang zijn voor de therapiekeuze te integreren in een algoritme, waarbij telkens rekening gehouden wordt met een eventueel therapiefalen.

15 juni 2016
Actualiteit

Belangrijke informatie over onverwachte, ernstige bijwerkingen bij het gebruik van Velactis® (cabergoline).

15 maart 2016
Actualiteit

Dit KB bepaalt ondermeer dat de dierenarts vóór elke behandeling de identiteit en de gezondheidsstatus van een paarachtige moet controleren.

15 maart 2016
Folia Veterinaria

Het preventief gebruik van zink bij biggen lijkt misschien voor een deel een oplossing te zijn voor het colistinegebruik en de resistentieselectie tegen dit antibioticum, maar de reële impact ervan moet nog worden bepaald. Het gebruik van zink moet worden afgewogen tegen de risico’s dat zink zelf de resistenties tegen andere antibiotica bevordert.