Antihistaminica voor systemisch gebruik

Antihistaminica voor systemisch gebruik

NEW
Groep: 
Koorts - Pijn - Ontsteking
Actief bestanddeel: 
chloorfenamine
Indicatie: 

Antihistaminica met een antagoniserende werking tegen de H1-receptoren ter hoogte van gladde spiercellen van bloedvaten, bronchen en gastro-intestinale tractus, worden aangewend bij allergische aandoeningen (jeuk, oedeem, bronchoconstrictie) en ter preventie van reisziekte. Voor de behandeling van anafylactische shock dient de voorkeur te gaan naar een behandeling met adrenaline en/of glucocorticoïden.

Farmacodynamie: 

H1-antagonisten zoals chloorfenaminemaleaat gaan in competitie met histamine voor de histaminereceptoren ter hoogte van de effectorcellen. De synthese of de vrijstelling van histamine wordt niet beïnvloed.

Farmacokinetiek: 

Chloorfenaminemaleaat wordt bij het rund langzaam intravenues of intramusculair toegediend, metabolisatie gebeurt in de lever en de uitscheiding via de nieren.

Contra-indicatie: 

Contra-indicaties zijn prostaathypertrofie, obstructies ter hoogte van de blaashals, ernstige hartinsufficiëntie, gesloten hoekglaucoom en gastro-intestinale obstructies.

Bijwerkingen: 

Nevenwerkingen zijn afhankelijk van individuele factoren (leeftijd, geslacht, diersoort, enz.), het type, de dosis en de galenische vorm van het gebruikte product. De nevenwerkingen manifesteren zich meestal onder vorm van slaperigheid (therapeutische dosis) of exitatie en convulsies (hogere dosis). In sommige gevallen traden paradoxale allergische reacties op of werden teratogene effecten waargenomen.

Interacties: 

In combinatie met andere stoffen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken zoals bijvoorbeeld barbituraten of minor tranquilizers, kan een additief onderdrukkend effect op dit stelsel verwacht worden. De werking van anticholinerge stoffen kan eveneens versterkt worden. De vasoconstrictorische effecten van efedrine kunnen onderdrukt worden. Het gebruik van antihistaminica kan vroege tekenen van ototoxiciteit door bepaalde antibiotica verhullen (bv.aminoglycosiden en macroliden) en het effect van orale  anticoagulantia verkorten.

Voorzorgen voor gebruik: 

Intraveneuze toediening dient langzaam te gebeuren aangezien deze kan leiden tot excitatie.

Voortplanting & lactatie: 

De veiligheid van chloorfenaminemaleaat is niet aangetoond tijdens dracht of lactatie.