Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten; enkel laatstgenoemde zijn rechtsgeldig. Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie (BCFI) vzw is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Het BCFI spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dit is in het bijzonder zo voor therapiën die momenteel nog het onderwerp zijn van wetenschappelijke discussie. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan het BCFI hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.Wij zullen proberen de onjuistheden of onvolledigheden die ons worden gesignaleerd, te verbeteren. Het BCFI kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien of dreigen voort te vloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, noch voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast. Het BCFI is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Het BCFI mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Het BCFI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Het BCFI garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De internetsites die als link op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen.

Deze website en de informatie en toepassingen die ze bevat, zijn eigendom van het BCFI. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het BCFI. Er wordt een uitzondering gemaakt voor privégebruik, het gebruik door onderwijsinstellingen en voor niet-commerciële doelstellingen. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Het is daarentegen verboden de pagina's van deze site te integreren in de pagina's van een andere site. Elke reproductie van de site moet de bron vermelden: "© BCFI”. Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding "vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst" met opgave van de bron.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. vzw) 
c/o Heymans Instituut, De Pintelaan 185, 9000 Gent
www.vetcompendium.be - info@vetcompendium.be