Symbolen (MRL, AMCRA)

MRL en gebruik van diergeneesmiddelen binnen het cascadesysteem

Bij de toekenning van deze symbolen werd uitsluitend rekening gehouden met de MRL van de werkzame stoffen en niet met andere farmacotherapeutische criteria waarmee rekening moet worden gehouden, zoals tolerantie of indicaties.*

MRL ok
MRL - toegelaten:  aangeduid bij diergeneesmiddelen met werkzame bestanddelen (of combinaties) die mogen toegediend worden aan voedselproducerende dieren; deze werkzame bestanddelen zijn opgenomen in Tabel 1 “Toegestane stoffen” in de Bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 (MRL-verordening).


No MRL
Geen MRL: aangeduid bij diergeneesmiddelen die minstens één werkzaam bestanddeel bezitten dat nooit toegediend mag worden aan nutsdieren; minstens één werkzaam bestanddeel uit het diergeneesmiddel is niet opgenomen in Tabel 1 “Toegestane stoffen” in de Bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 (MRL-verordening). Opmerking: deze stoffen mogen wel toegediend worden aan paardachtigen die niet bedoeld zijn voor consumptie (Beschikking 93/623/EEG van de Commissie en Beschikking 2000/68/EG van de Commissie).


List Eq
Essentiële lijst paarden: aangeduid bij diergeneesmiddelen die niet aan nutsdieren toegediend mogen worden met uitzondering van alle paardachtigen; deze stoffen zijn opgenomen in de positieve lijst van stoffen essentieel voor de behandeling van paardachtigen (minimum wachttijd 6 maanden) (Verordening 1950/2006). Deze actieve stoffen bezitten geen MRL en mogen bijgevolg nooit toegediend worden aan andere nutsdieren.

* Dit document is louter van informatieve aard, met voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en zonder dat deze aan derden enig recht kan toekennen of van enige wettelijke verplichtingen kan ontheffen. Voor informatie over de specialiteiten die in de handel toegelaten zijn, geldt enkel de Samenvatting van de Kenmerken van het Product als officiële tekst. Voor de tekst van de wetgeving gelden als officiëleteksten enkel deze die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de EU.


AMCRA-codes, aanbevelingen voor gebruik van antimicrobiële middelen

Amcra code yellow
AMCRA geel: Het gebruik van deze antibiotica vereist in principe geen bacteriologisch onderzoek of antibiogram.


Amcra code orange
AMCRA oranje: Het gebruik van deze antibiotica dient verantwoord te worden op basis van bacteriologisch onderzoek en een antibiogram* waarbij de activiteit van het antibioticum tegen de geïsoleerde kiem aangetoond wordt. Indien geen bacteriologisch onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen de resultaten (recenter dan 1 jaar) van vroegere onderzoeken die voor hetzelfde bedrijf en voor dezelfde klinische problemen werden uitgevoerd, eveneens in aanmerking komen.


Amcra code red
AMCRA rood: Het gebruik van deze antibiotica dient systematisch te worden voorafgegaan door een bacteriologisch onderzoek en een antibiogram* dat de werkzaamheid van het antibioticum tegen de geïsoleerde kiem vaststelt. Bijkomend moet er worden aangetoond dat antibiotica met gele of oranje kleurcode niet actief zijn. Indien dergelijke informatie niet beschikbaar is kunnen de antibiotica met een rode kleurcode niet worden gebruikt, tenzij recente gegevens voor hetzelfde dier of dezelfde stal beschikbaar zijn.

*Kritische antibiotica (fluoroquinolones en de cefalosporines van de 3e en de 4e generatie (met uitzondering van deze antibiotica die uitsluitend voor intramammaire toediening geregistreerd zijn) mogen bij voedselproducerende dieren (met uitzondering van paardachtigen) slechts gebruikt worden indien bewezen is dat de oorzakelijke bacterie resistent is aan andere, niet-kritische antibiotica. Slechts in zeer beperkte mate zijn op deze regel uitzonderingen voorzien (dringende gevallen of onmogelijkheid tot monsterneming). KB van 21 juli 2016, ter vervanging van het KB van 23 mei 2000 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.